Make your own free website on Tripod.com
SEKOLAH RENDAH IBN KHALDUN
[ No. Pendaftaran : 091/1 JAIS ]
Lot 4012, Lorong Haji Said, Batu 7, Jalan Kebun,
42450 Klang, Selangor Darul Ehsan. MALAYSIA. Telefax: 603-3216903
Email: srikhaldun@hotmail.com
 
Bangunan Sekolah Rendah Ibn Khaldun
 
Projek Pembesaran Sekolah Bagi Kegunaan
Tahun 1999

Kemudahan sedia ada hanya mencukupi untuk keperluan persekolahan 1998 sahaja.
Kami perlu menyiapkan kelas-kelas tambahan ini bagi kegunaan untuk sessi persekolahan yang
akan bermula pada Januari 1999. Pembinaan telahpun dimulakan pada bulan Jun 1998 dengan pembiayaan yang masih tidak mencukupi.
        Untuk tujuan pembesaran jangka pendek sekolah ini, jumlah bantuan kewangan
yang diperlukan adalah sebanyak RM240,000.00 (Ringgit Malaysia:
Dua Ratus Empat Puluh Ribu Sahaja).
 Untuk memenuhi keperluan yang amat mendesak ini, maka kami, Lembaga Pentadbir
Sekolah Rendah Ibn Khaldun sangat mengharapkan bantuan dan sumbangan kewangan dari
para hartawan dan penderma yang budiman supaya insyaAllah dapat menyumbang untuk menyempurnakan projek prasarana sekolah ini dengan penuh kejayaannya.

Rayuan Sumbangan Bantuan Kewangan
BORANG SUMBANGAN
Prospektus Sekolah Rendah Ibn Khaldun
PANORAMA SRIK